Amerika’da Madde Bağımlılığı ile Mücadele Yöntem ve Araçları

AMERİKA’DA MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE YÖNTEM VE ARAÇLARI

Hazırlayan: Sevgi SUÇİN
Alkol Dışı Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Kontrol Şube Müdürü

Genç nüfusta daha yaygın olmak üzere toplumsal düzeyde ciddi boyutta “bağımlılık yapıcı
madde kullanımı ve bağımlılık” problemi olan Amerika Birleşik Devletleri, bu durumla başa
çıkabilmek için; hem devlet organizasyonu hem de sivil toplum örgütleri düzeyinde çeşitli
mücadele programlarını desteklemekte ve bu konuda ki çalışmalar için önemli finansal destek
sağlamaktadır. Bu raporda Amerika Birleşik Devletleri’nin hâlihazırda kullanmakta olduğu
bazı mücadele araçları ile bu alanda ki araştırma çalışmalarının yararları, veri kaynakları ve
etkin tedavi sistemleri hakkında bilgi verilmektedir.

UYUŞTURUCU MAHKEMELERİ
Madde bağımlılığında tedaviye erişimi arttırmanın bir yolu da Uyuşturucu Mahkemeleridir.
Uyuşturucu Mahkemeleri, davranış değişikliği oluşturmak ve madde kullanımından uzak
durmayı sağlamak amacıyla madde bağımlılarını teşvik etmek için adalet sisteminin zorlayıcı
gücünden faydalanmaktadır. Uyuşturucu Mahkemeleri görevini, zorunlu ve rasgele (random)
uyuşturucu testi, tamamlayıcı tedavi (tahliye sonrası yardım) ve arttırılmış müeyyidelerin
hepsini bir arada kullanarak yerine getirmektedir. Mahkemelerin büyük başarı gösterdiği
çalışmalarıyla kanıtlanmıştır. 1989 da Florida’da ilk uygulamaya girdiğinden bu yana yaklaşık
2000 uyuşturucu mahkemesi Amerika genelinde faaliyet göstermektedir.
Genel Özellikleri

 • Uyuşturucu Mahkemeleri, çoğunlukla yerel düzeyde çalışırlar ve diğer mahkemelerce
  Şiddet içermeyen eğlenceyi teşvik eder, problemlerinin temelinde
  uyuşturucu yatan basit suçluları, hapishane ve tutukevinden uzaklaştırarak denetimli
  tedaviye sevk eder.
 • Mahkemeler adalet, hukukun icrası, tedavi toplulukları ve katılımcıların tüm
  ihtiyaçlarına yönelik titiz vaka yönetimiyle birlikte diğer sosyal ve kamu hizmetleri ile
  eğitim, barınma, meslek eğitim ve ruh sağlığı hizmetlerini yerine getirir.
 • Mahkemelerin nihai hedefi suçluların madde bağımlılığından kurtulmalarını sağlama,
  bir yandan Amerikan mahkemelerinin, tutukevlerinin ve hapishanelerinin yükünü
  azaltırken diğer yandan da gelecekte olabilecek suç faaliyetlerini önlemektir.

Uyuşturucu Mahkemeleri Hayat Kurtarır
Uyuşturucu mahkeme programları, suç işleme eğilimi üzerinde gerçek anlamda etkilidir.
Ulusal Adalet Kurumunun yaptığı “uyuşturucuya bağlı suçlar nedeniyle hapis cezası alan
bireylerle uyuşturucu mahkemelerinden mezun olanların yeniden tutuklanma oranlarını
kıyaslayan” bir çalışma iki grup arasında önemli farklar bulmuştur. Uyuşturucu mahkemesi
mezunu olmayan bir madde bağımlısının tutuklanma ve gözaltına alınma olasılığı %43.5 iken,
uyuşturucu mahkemesi mezununun mezuniyetten sonraki ilk bir yıl içinde yeniden
tutuklanma ve ciddi bir suçtan gözaltına alınma olasılığı %16.4 tür. Son iki yılın rakamlarına
göre mezun olmayanların suç işleme eğilimi 58.6 iken mezunlarda bu oran 27.5’tir.
Rakamlarla Mahkemeler
Uyuşturucu mahkemesi hareketi hızla büyümeye devam etmektedir. 1989’dan beri
Uyuşturucu Mahkemeleri uygulaması yapılmaktadır ve 50 eyalet, Kolombiya Bölgesi, Kuzey
Mariana Adaları, Porto Riko, Guam ve 121 kabilesel yerleşimin tamamında uygulamaya
geçilmesi planlanmaktadır.

 • Amerika’da ki ilçelerin yaklaşık %40’ında uyuşturucu mahkeme uygulaması
  yapılmakta ya da açılması planlanmaktadır.
 • 2007 Haziran itibariyle, 1927 uyuşturucu mahkeme programı işler durumdadır ve
  geliştirilmiş 400 program mevcuttur.
 • HHS (Health&Human Hervices) tedavisi için 31.8 milyon dolar olan Başkanlık
  bütçesi, Uyuşturucu Mahkemelerini desteklemek amacıyla 21.7 milyon arttırılmıştır.

 

TARAMA VE KISMİ MÜDAHALE
Bağımlılık yapıcı madde kullanımı Amerikan vatandaşlarının en önemli halk sağlığı
sorunlarındandır. Madde bağımlılığı yaşamları tüketmekte, aileleri dağıtmakta ve sağlık
hizmetlerinde, hukuk, iş yeri ve diğer masraflarla birlikte her yıl milyarlarca dolara mal
olmaktadır. Birleşik devletlerde madde kullanımından kaynaklanan bağımlılık ve yoksulluğu
azaltmak için Federal Hükümet, madde kullanımı ciddi bir sorun haline gelmeden önce teşhis
ve bağımlılığın tedavisine yardım etmek amacıyla ulusal sağlık hizmetleri sisteminden
faydalanılacak yenilikçi, yeni bir girişim başlatmıştır.
Madde Kullanımını Erken Tespit Hayat Kurtarır

 • Bugün alkol ve madde bağımlılığı ya da kötüye kullanımı tıbbi tanısı alan 20 milyonu
  aşkın Amerikalı bulunmaktadır. Bunların %94’ünden fazlası yardıma ihtiyaçları
  olduğunun bilincinde değildir ve sağlık hizmetleri uzmanlarından tıbbi müdahale ve
  tedavi arayışına girmemişlerdir.
 • Amerikalıların büyük çoğunluğu, bir yıl içerisinde en az bir kez bir sağlık hizmeti
  sağlayıcısına görünmüştür. Risk gruplarını tanımlamak ve erken müdahale için sağlık
  hizmeti çalışanları teşvik edilerek Amerikalılar arasında madde bağımlılığı ve alkolün
  kötüye kullanımını önemli ölçüde azaltılmıştır.
 • Madde kullanım davranışı taramasından sonra, gerekliyse sağlık çalışanları madde
  kullanımına müdahale sağlayabilmektedir.
 • Müdahale diyaloglarına dayalı bu araştırmalar, madde kullanmanın sonuçlarını
  hastaya açıklamaya yardım eder ve madde kullanımını elimine etmek ya da azaltmak
  için güvenilir bir strateji sağlar.
 • Mevcut madde kullanım müdahale programları, hâlihazırda madde kullanımını ve
  madde kullanımının neden olduğu diğer sağlık problemlerini azaltmada başarı
  kaydetmiştir.
 • Madde kullanımında erken tespit ve müdahale, etkin maliyet yönetimi anlamında da
  oldukça etkindir.

 

Madde Bağımlılığını Azaltmak İçin Sağlık Hizmetleri Sistemini Geliştirme
Federal Hükümet “Tarama, Kısmi Müdahale, Sevk ve Tedavi” – Screening, Brief
Intervention, Referral ve Treatment (SBIRT) – olarak adlandırılan bir örnek program
oluşturmuştur.
Bugüne kadar SBIRT programı 17 eyalette yürürlüğe konulmuştur: Alaska, Arizona,
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Massachusets, New
Mexico, New York, Pennsylvania, Texas, Tennessee, Washington ve Wisconsin.
Ağustos 2007 itibariyle 539.000’den daha fazla hasta, SBIRT örnek programı kapsamında
taranmıştır. Bunların %15,5’ine hemen müdahale edilmiş, %3’ü bağımlılık tedavisine alınmış
ve %3,5’i uzman bağımlılık tedavi programı için sevk edilmiştir.
Hastaların altı aylık izlenmesi sonucunda, “hemen müdahale” sonrası madde kullanımında
önemli derecede azalma gözlenmiştir.
Ocak 2007 başında, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Yardım Hizmetler Merkezi onaylı “CMS
kodlarını kullanarak madde ve alkol kötüye kullanımı taraması yapan doktorlara da tıbbi
yardım faturası düzenlenebilmektedir.

RASGELE (RANDOM ) ÖĞRENCİ UYUŞTURUCU TESTİ
Rasgele (Random) Öğrenci Uyuşturucu Testi Nedir?
Rasgele Öğrenci Uyuşturucu Testi, öğrencilere madde kullanımına hayır demek için geçerli
bir neden sağlayan güçlü bir araçtır. Mahremiyete uygun olarak yapılan test, hâlihazırda
madde kullanmaya başlamış öğrencilerin tespit edilmesini sağlar ve bu öğrencileri danışmaya
yönlendirir. Ayrıca bağımlılık geliştirmiş ya da geliştirme sürecine girmiş öğrencilerinde
tespit edilmesine ve bu öğrencilerin tedaviye alınmasına yardımcı olur.
Niçin Rasgele Öğrenci Testi?

 • Lise öğrencilerinin yarısından fazlası, bir yasadışı madde kullanmıştır. (Monitoring the
  Future 2005)
 • Reçeteli madde kullanımı, 2002’den bu yana %40 artmıştır. (Monitoring the Future
  2005)
 • Diğer tüm yasadışı madde kombinasyonlarının tümünden daha fazla olarak giderek
  daha çok genç marihuanadan tedavi programına girmektedir.
 • Not ortalaması D ya da daha düşük olan öğrenciler, geçen yıl içinde en az dört kez
  marihuana kullanmış.
 • Rasgele test programları, madde kullanımını hoş görmeyen bir kültür oluşturmakta ve
  gençlere akranlarının madde kullandırma baskısına direnmek için haklı bir neden
  sağlamaktadır.

Madde Kullanım Testi Etkilidir

 • Pek çok okula kayıt yaptırma koşulu olarak TB ve diğer enfeksiyon hastalıkları
  testlerini yaptırmak gereklidir. Madde kullanımı tarama çalışması, bu testleri aynı
  koruyucu prosedürler içerisinde bağımlılık hastalığını da içine alacak şekilde
  genişletmektedir.
 • New Jersey’de ki Hunterdon Merkez Lisesi, öğrencilerinde rasgele test programının
  uygulanmasının ardından madde kullanımında düşüş olduğunu rapor etmiştir.
 • Indiana’da ki A Ball State Üniversitesi, test yapılmadan önce Indiana’da madde
  kullanımında %85’lik bir artış rapor etmiştir ve 518 öğrenci alkol ya da madde
  kullanımı ile ilgili olaylar nedeniyle okuldan belli bir süre uzaklaştırılmış ya da
  atılmıştır. Bu rakam rasgele öğrenci testi programlarıyla 352’ye düşmüştür.
  (McKinney, Ball state University,2003)
 • Okul otobüsü sürücüleri, pilotlar ve özellik arz eden pek çok işte istihdam edilen
  çalışanlar, istihdam öncesi madde ve alkol kullanım testlerinden geçirilmekte ve sonuç
  olarak daha güvenli hizmet sağlanmaktadır. Federal madde bağımlılığı test modelince
  izlenen çalışanların %67’sinde,habersiz-aniden yapılan testlerde madde kullanımının
  pozitif olduğu görülmüştür.

Rasgele Test ve Mahremiyet: Bu Bir İhlal Değildir
ABD Anayasa Mahkemesi, “madde bağımlılığı testinin mahremiyet ilkelerine saygı
gösterilerek yapılması gerektiği” kararını almıştır. Okullar, öğrencilerin mahremiyetlerine
saygı göstermek mecburiyetindedirler ve Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymakla
mükelleftirler. Yalnızca test sonuçlarını bilmesi gereken kişilerin, test sonuçlarını görmeye
hakkı vardır. Test sonuçları, öğretmenlerde dâhil hiç kimseyle paylaşılmamalıdır. Amaç,
kullanımdan caydırmak, madde kullanmaya henüz başlamış kişilere erken müdahale, bağımlı
olmuş kişilere profesyonel destek sağlamak, çocukları madde kullanımına maruz kalmaktan
korumak ve madde kullanımından dolayı cezalandırılmalarını önlemek.

Test Programları Ders Dışı Aktiviteler Katılımı Arttırıyor
Rasgele madde bağımlılığı testleri bir güven kültürü yaratarak öğrenci oyun alanı
oluşturmakta ve öğrencileri kulüp aktivitelerine katılma ve spor yapmaya istekli kılmaktadır.
Oregon Health Science University tarafından yürütülen bir çalışmada, rasgele öğrenci
testleriyle okulda ki ders dışı aktiviteler katılma oranında %10’luk bir artış kaydedilmiştir.
Rasgele Testler Anne babalara ve Çocuklarına Yardım Eder
Amerika’da 1000’in üzerinde okul hâlihazırda kendi rasgele test programlarını uygulamaya
başlamış durumdadırlar.
Rasgele test programları, mevcut madde bağımlılığı eğitim ve önleme çalışmalarını
tamamlamaktadır.

TOPLULUKLAR İÇİN FİNANSAL DESTEKLEME PROGRAMLARI
Genel özellikler

 • Orijinal olarak 1997’de Kongre tarafından fon sağlanan “Uyuşturucudan Arındırılmış
  Topluluklar – Drug-Free Communities (DFC) – Programı” hâlihazırda Amerika
  Birleşik Devletlerinin tamamına dağılmış, temel olarak yerel problemleri çözmeye
  odaklı 700’ün üzerinde uyuşturucudan arındırılmış topluluk koalisyonunu
 • Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası, DFC programını, Madde
  Kullanımı ve Ulusal Ruh Sağlığı Danışma Hizmetleriyle ortak çalışmaya yönlendirir.
 • Aralık 2006’da Başkan Bush, DFC programını 5 yıl daha ekleyerek 2012’ye kadar
  uzatan yasal düzenlemeyi imzalamıştır.
 • DFC, yerel düzeyde madde kullanım problemlerini tespit edebilmeleri ve çözüm
  üretebilmeleri için topluluklara gerekli fon desteğini sağlar.
 • DFC koalisyonları, stratejik planlarının bir parçası olarak yerel düzeyde gençlerin
  madde kullanım bilgilerini toplar ve rapor ederler.

 

Birlikte Çalışmayı Teşvik Eder

 • DFC koalisyonları, uyuşturucu önleme stratejileri üzerinde çok yönlü çalışan
  toplumun farklı kesimlerinden üyeler içermelidir.
 • Üyelik gençleri, anne babaları, iş dünyasını, medyayı, okulları, gençlik
  organizasyonlarını, hukuk uygulayıcıları, dini ya da kardeşlik organizasyonlarını,
  kentsel grupları, sağlık hizmetleri çalışanlarını, yerel ya da aşiretsel ajansları da içerir.
 • Koalisyonlar, sosyal pazar kampanyaları, gençlik liderlik eğitimleri, içecek servisi
  eğitimi, yerel madde kullanım araştırmaları, gençlik zirveleri ve politik değişiklik gibi
  konularda salon toplantıları benzeri aktivitelere ev sahipliği yapar.
 • Hâlihazırda 49 eyalet, Kolombiya Bölgesi, Virgin Adaları ve Porto Riko’da 736 DFC
  koalisyonu mevcuttur.

 

 

Topluluklara Finansal Destek Sağlama

 • Ağustos 2007’de 8.9 milyon dolarlık 90 yeni hibe verilmiştir.
 • Ödüller 5 yılda 500.000 dolara çıkacaktır.
 • İlave olarak var olan 644 koalisyon projesine 62.9 milyon dolarlık ödenek verilmiştir.
 • 3 milyon dolarlık 19 yeni ödenek DCF mentor destekleme programı aracılığıyla
  kullandırılmaktadır. Bu fonlar, uyuşturucu karşıtı topluluk programlarının kendi
  kendilerini destekleme yeteneklerini geliştirmek için var olan DFC ödeneklerini
  genişletecektir.
 • Mentor programı altında, devam eden 15 ödeneği desteklemek için 1 milyon dolar
  verilmiştir.


TEDAVİYE ERİŞİMDE GERÇEKLER

En son Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Üzerine Ulusal Araştırmaya göre; 20 milyonun üzerinde kişi, alkol ve yasadışı madde kullanımı nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu halde tedavi hizmetlerine erişememektedir. Bu açığı kapatabilmek için Başkan Bush, Amerika’daki mevcut tedavi hizmetlerini arttıran ve bağımlılık hastalığından kurtulmaya yardımcı olan isteğe dayalı yeni bir program uygulamaya koymuştur.
2008’de başlatılan “Tedaviye Erişim- Access to Recovery (ATR)” programı, iyileşmeyi destekleme programları kadar tamamlayıcı tedavi hizmetleri için hizmet alım kuponu da  sağlamaktadır. İlk olarak İyileşmeye Erişim, inanç ve toplum kaynaklı sağlayıcıları da içeren tedavi seçenekleriyle genişlemektedir. Böylece müşteriler, kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan tedavi programlarını seçebilmektedirler. Kongre, son üç yılda Tedaviye Erişim (ATR) için 300 milyon dolarlık bütçeyi onaylamıştır.
Tedaviye Erişim Ne Sağlıyor?

 • ATR müşteriye, kaliteli madde bağımlılık tedavi klinikleri ve iyileşme desteği
  sağlayıcıları arasında seçim yapma olanağı sağlamaktadır.
 • ATR, kapsamlı bir klinik tedaviye erişimi ve iyileşme hizmeti sağlayıcılara erişim
  imkânını genişletmektedir.
 • ATR madde bağımlılığı tedavi kapasitesini arttırmaktadır.

ATR: Madde Bağımlıları için Etkin Tedavi Süreci
Bugüne kadar 3 yılda 300 milyon doların üzerinde bir kaynak, 14 Eyalet ve bir Kabilesel organizasyona aktarılmıştır. Programla ilgili ilk veriler, programın başarılı olduğunu göstermektedir.
31 Mart 2007 itibariyle ATR programları:

 • 3 yılda hizmet verilecek 125.000 bin kişilik hedefi aşarak 170.000 madde bağımlısına tedavi
  sağlamıştır.
 • Kupon faydalanıcılarının üçte ikisi (yaklaşık %63) kritik tedavi destek hizmetlerinden
  faydalandırılmıştır (istihdam koçluğu, taşıma, aile hizmetleri, ruhsal destek evleri, akran
  desteği vb.).
 • İnanç ve toplum temelli organizasyonlara fonların %31’i tahsis edilerek bu yönde ki ihtiyaç
  sahipleri için tedavi ve iyileşme seçenekleri genişletilmiştir.

 

NIDA (NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE) TOPLULUK EPiDEMiYOLOJi
ÇALIŞMA GRUBU (CEWG)

 • 1976’dan bu yana faaliyet gösteren bir halk sağlığı madde bağımlılığı izleme
 • Amerika’da ki metropoliten bölgelerin büyük çoğunluğunun temsil edildiği bir ağdır.
  Ne Yapar
 • Çok yönlü göstergeler kullanarak madde kullanım trendlerini izler. Bu kapsamda
  kullanıma yeni giren uyuşturucuları ya da yeni uyuşturucu kullanım formlarını tespit
 • Madde kullanım problemlerine yerel perspektif sağlar.
 • Sorgulamalar ve güncel bilgiler için yerel kontak noktalarından oluşan bir ağ sağlar.
 • Düzenli yayınlar ile yeni bulguların sınırsız paylaşımını sağalar.
 • Yeni madde kullanım trendlerini ve meselelerini yerel ve ulusal düzeyde tartışma
  olanağı sağlayan forumlar gerçekleştirir.
 • NIDA hibeleriyle desteklenen çalışmaların bulgularının bir arada toplanmasını sağlar.
 • Madde kullanımı ile ilgili önemli problemler ve yeni ortaya çıkan trendlerle ilgili konu
  odaklı panel fırsatları sunar.

 

 

NIDA TOPLULUK EPĠDEMĠYOLOJĠ ÇALIŞMA GRUBU (CEWG)NUN VERİ KAYNAKLARI

 • Uyuşturucu Kullanımı Uyarı Ağı- Drug Abuse Warnin Network (DAWN)
 • Acil Üniteleri verileri
 • Tıbbi muayene verileri
 • Tedavi Bölümleri Veri Setleri
 • Ulusal Araştırmalar
 • İç izleme Programı
 • Ulusal Adli Laboratuar Bilgi Sistemi
 • Uyuşturucu Kanıtı Bilgi Erişim Sistemi
 • Ulusal Uyuşturucu İstihbarat Merkezi raporları
 • Potansiyel Yerel Veri Kaynakları
 • Yerel araştırma çalışmaları
 • Eyalet ve yerel düzeyde araştırmalar
 • Eyalet ve yerel düzeyde tedavi verileri
 • Yerel tutuklama verileri
 • Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu laboratuarları yakalamaları
 • Fiyat ve saflık verileri
 • Zehir kontrol merkezleri
 • Yerel tıbbi muayeneler
 • Telefon yardım hatları
 • Yerel düzeyde bilginin yorumu, ulusal izleme programının temel unsurudur.

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELEDE ARAŞTIRMANIN YERİ
Araştırmanın Temel Hedefi:

 • Programları ve politikaları değerlendirmek
 • Programları ve politikaları biçimlendirmede kanıt yardımını kullanmak.

Araştırmanın Halk Sağlığı Hedeflerini Başarmada Rolü

 • Araştırma, uyuşturucu kullanma da risk faktörlerini ve uyuşturucu kullanmanın
  getireceği riskleri belirler
 • Araştırma, programları, politikaları ve uygulamaları biçimlendirme de kanıt
  desteği sağlar
 • Araştırma, tedaviyi desteklemek için tıbbi gelişmelere katkıda bulunur
 • Araştırma, motivasyon, hatırlama, öğrenme, ödül, adaptasyon ve irade gibi beynin
  temel yapısını-fonksiyonlarını anlamamıza yardımcı olur.

 

Araştırma Uyuşturucu Kullanımında Risk Faktörlerini Belirlemede Yardımcı Olur:

 • Ekonomik riskler: Maliyet, etki gücü, bulunabilirlik, saflık
 • Hazır (mevcut) etkenler: Genetik, çevre, ortak (yaygın)hastalık
 • Uyuşturucu Özellikleri: Uyarıcılar, hallüsinojenler, depresanlar
 • Kullanım yolu: Oral, solunum, ağız yoluyla, damar yoluyla, ne kadar, nasıl vb.

BULGULAR

 

 • Araştırmalar, ergenlerde beynin gelişimini tam olarak tamamlayamadığını ve
  uyuşturucuya maruz kalması halinde değişikliğe uğrayabileceğini göstermektedir.
 • Araştırmalar, uyuşturucunun vücuda daha hızlı alımının, beynin uyuşturucudan
  hoşlanma düzeyini arttıracağını ortaya koymaktadır.
 • Araştırmalar uyuşturucu kullanımına eşlik eden riskleri ortaya çıkarmaktadır.
 • Araştırmalar marihuana kullanım düzeyinin arttırılmasının, acil sağlık sorunlarının
  ortaya çıkma düzeyini ve riskini arttırdığını ortaya çıkarmıştır.
 • Araştırmalar, marihuana ve kannabis kullanan öğrencilerin:
  • Konsantrasyon bozukluğu yaşadıklarını
  • Kendilerini tehlikeye attıklarını
  • Madde etkisinde araç kullandıklarını
  • Önemli aktiviteleri boş verdiklerini
  • Aşırı uyuduklarını ve dersleri kaçırdıklarını
  • Arkadaşlarıyla ve aileyle problemler yaşadıklarını
  • Evde, işte ve okulda ciddi problemler yaşadıklarını
  • Mesken ihlali yaptıklarını
  • Ve sık sık kanunla başlarının derde girdiğini göstermektedir.
 • Araştırmalar, erken yaşta (15 yaşın altı) uyuşturucu madde kullanmanın daha yüksek oranda uyuşturucu madde kullanmaya neden olduğunu ve bağımlılık yaptığını göstermektedir.
 • Araştırmalar gençlerin (15-21) alkolden daha fazla, alkol dışı bağımlılık yapıcı madde kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedaviye başvurduğunu göstermektedir.
 • Araştırmalar, ergenlikte bağımlılık yapıcı maddeye maruz kalan bireylerin, yetişkinlikte madde kullanma dürtüsü duyma risklerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.
 • Araştırmalar ergenlik süresince THC’ye maruz kalan yetişkinlerin beyninin opioid sisteminin değiştiğini göstermektedir.
 • Araştırmalar ağır Meth kullanımının, beyinde toksik etki yaptığını göstermektedir.

 

 

 

 

Etkin Tedavi için:

 • Kişi mümkün olduğunca uzun süre tedavi programı içinde tutulmalı
 • Sağlık çalışanları, uyuşturucu ile ilgili problemlerin teşhis tedavisinde üzerinde
  eğitilmeli
 • Her hastanın, kişisel özelliklerini de dikkate alan kişiye odaklı tedavi programı
  hazırlanmalı
 • Tedavinin etkin olup olmadığını ve nasıl geliştirileceğini değerlendirmek amacıyla
  uzun vadeli izleme yapmalı
 • Ve biometrik testler sık tekrarlanmalıdır.

KAYNAKÇA

Office of National Drug Control Policy, USA (Eylül 2007). Fact Sheet: access to recovery.
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/pdf/A2RFinal0907.pdf (Erişim tarihi: 23.01.2008)
Office of National Drug Control Policy, USA (Haziran 2007). Drug courts: providing
treatment instead of jail for non-violent offenders.
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/asp/topics.asp?txtTopicID=1&txtSubTopi
cID=0 (Erişim tarihi: 23.01.2008)
Office of National Drug Control Policy, USA (Ocak 2007). Screening & brief intervention.
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/pdf/screen_brief_intv.pdf (Erişim tarihi:
23.01.2008)
Office of National Drug Control Policy, USA (Mart 2007). Random student drug testing.
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/asp/topics.asp?txtTopicID=1&txtSubTopi
cID=0 (Erişim tarihi: 23.01.2008)
Office of National Drug Control Policy, USA (Ocak 2007). Drug-free communities support
program
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/asp/topics.asp?txtTopicID=1&txtSubTopi
cID=0 (Erişim tarihi: 23.01.2008)
The White House, USA (Şubat 2007). National Control Drug Strategy